נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תנאי שימוש

 

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן: "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם.

 

1. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום יעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.

 

2. כל מידע באתר בעניין תעודות סל ו/או מכשירים פיננסיים אין בו כדי להוות המלצה להשקעה ו/או להפקדה ו/או לכל פעולה אחרת בהם.

 

3. רכישת תעודות סל ומכשירים פיננסיים תיעשה על פי תשקיפים שבתוקף, דו"חות הצעת מדף ודו"חות מיידים שפורסמו לפי העניין בלבד, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע. התשקיפים, דו"חות הצעת מדף ודיווחים מיידים כאמור ורק הם מהווים את המסמכים המחייבים והבלעדיים.

 

4. תכלית תעודות סל בע"מ ו/או תכלית מורכבות בע"מ ו/או תכלית גלובל בע"מ ו/או תכלית דולר עולמי בע"מ ו/או תכלית מטבעות בע"מ ו/או תכלית פקדונות ו/או חברות קשורות ו/או חברות הבנות שלה ו/או בעלי עניין בהם (כל אחת מהחברות הנ"ל, להלן: "תכלית") עשויות להחזיק עבור עצמן ו/או עבור אחרים ניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. כמו כן, עשויים מי מהנ"ל לפעול בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסיים האמורים.

 

5. השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למרות שלמיטב ידיעתנו, המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון, תכלית אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא. החברות מקבוצת תכלית, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר. 

 

6. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כמצוין באתר ותכלית אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. בפרט, תשקיפים המצויים באתר נכונים לתאריך התשקיף. על המשתמש לעקוב אחר שינויים ו/או עדכונים שמפרסם מעת לעת מנפיק נייר הערך באתר הדיווחים הרשמי של רשות ניירות ערך (מערכת המגנ"א) שכתובתו: http://www.magna.isa.gov.il/ ובאתר הדיווחים הרשמי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב (מערכת המאיה) שכתובתו: http://maya.tase.co.il.

 

7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים ו/או הרשום בספרי תכלית, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים ו/או בספרי תכלית, לפי העניין.

 

8. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה  (להלן: "המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן: "ספקי מידע"). הנתונים ו/או המידע עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד, למען נוחיותך. בין היתר עליך להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
בפרט, יש לקחת בחשבון שנתוני המחשבונים של תעודות סל מתקבלים ממערכות מידע אלקטרוניות חיצוניות ומסופקים "
AS IS".

 

9. השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן, יחד ולחוד: "מחשב אישי"). תשומת לבך מופנית לכך שהנך אחראי/ת לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לך, ובמחשבך האישי. לאור זאת עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

 

10. תכלית אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו.

 

11. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. תכלית ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה התוכנה.

 

12. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר. לתכלית אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי תכלית לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. תכלית לא תישא באחריות לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם. 

 

13. האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הנם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ותכלית ו/או כל צד שלישי לא יישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, או בלתי רלבנטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תכלית תהיה רשאית אך לא חייבת להסיר או לערוך מסרים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדית אינם עומדים בדרישות הנ"ל.

 

14. ידוע לי כי תכלית עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיי, ואין לי התנגדות לכך.

 

15. לתכלית הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מתכלית בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.

 

16. אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.

 

17. ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של תכלית ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר הצעה ו/או מתן שירותים בעתיד. כמו כן, בעצם מסירת מידע באתר, מצהיר בזאת מוסר המידע, כי בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ולכל דין, תכלית רשאית להעביר את המידע שמסר לכל צד שלישי כלשהו, ככל שהדבר יידרש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, והכול לצורך אספקת שירות יעיל למוסר המידע.

 

18. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

 

19. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

 

 

האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך, הצעת תעודות הסל לציבור ותנאיהן מפורטים בתשקיפי החברות, בדיווחי החברות ובדוחות הצעת המדף לפי הענין ורק האמור בתשקיפים אלה, בדיווחי החברה ובדוחות הצעת המדף מחייב את החברות ומהווה את הצעתן לציבור. ניתן לעיין בתשקיפים אלה, בדיווחי החברות ובדיווחי הצעת המדף באתרי האינטרנט של הרשות לניי"ע WWW.ISA.GOV.IL   והבורסה לניירות ערך WWW.TASE.CO.IL.